Polityka prywatności Sonrisa

Polityka prywatności

Zasady podstawowe

Administrator Danych Osobowych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Serwisu rb-pro.pl oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych i technicznych

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.

Identyfikacja użytkownika i personalizowany dostęp do Serwisu oparty jest o cookies.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

Cookies są również używane do działań promocyjnych i marketingowych.

Dane wymagane podczas rejestracji udziału Uczestnika w danym Szkoleniu

Ostateczny kształt formularza rejestracji Uczestników na dane Szkolenie jest dostosowane do charakteru szkolenia. Uczestnik podaje imię, nazwisko oraz adres e-mail i inne dane niezbędne do kwalifikacji na Szkolenie.

Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Sonrisa Bartosz Stańczyk, 01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 13C lok. 28, NIP 1181715392‬, REGON 141644627.

Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

W wypadku wyrażenia zgody przez Użytkowników na otrzymywanie od Administratora lub partnerów biznesowych Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym ewentualne dane osobowe opublikowane przez Użytkowników w Serwisie (np. w informacji o Wydarzeniu) są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres kontakt@gosiastanczyk.pl.

W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator danych może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

Administrator danych może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Polityka antyspamowa

Celem Serwisu nie jest propagowanie wysyłania niezamówionych informacji handlowych osobom trzecim. Administrator danych stanowczo potępia zachowania, mające na celu uzyskanie korzyści płynących z możliwości użytkowania funkcjonalności Serwisu, z naruszeniem prawa do prywatności i innych dóbr prawem chronionych, przysługujących osobom trzecim. Administrator danych wymaga od każdego z Organizatorów Wydarzeń, wysyłającego zaproszenia do udziału w Wydarzeniu, uzyskania uprzedniej zgody odbiorcy informacji o Wydarzeniu na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Wydarzenia. Wobec Użytkowników, którzy nie respektują przedmiotowych wymagań mogą zostać zastosowane sankcje w postaci zablokowania konta w Serwisie, na zasadach opisanych w Regulaminie.

Globalne operacje i transmisja danych

Nasze usługi przekraczają granice krajów. Zaprojektowaliśmy je z myślą o tym, aby wspierać organizatorów wydarzeń w ich przedsięwzięciach na całym świecie. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość działania Serwisu działamy globalnie. W tym celu korzystamy z usług dostawców na całym świecie.

Informacje zapisane w Serwisie są umieszczone na serwerach znajdujących się w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, natomiast mogą być również przenoszone (np. w celu archiwizacji kopii zapasowej danych) poza granice Unii Europejskiej, w tym za pośrednictwem naszych dostawców usług. W niektórych z tych krajów, prawa dotyczące ochrony danych osobowych uczestników wydarzeń mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym mieszkają.